Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Kredenc - Hallod-e rozika te
31
hallgató

Közlekedési kedvezmények

- 2012. szeptember 12. 19:03 - 2294 megtekintés

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

A Kormány 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelete
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki
gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott
személy, aki
fa) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító
érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
fb) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjármű vezetői alkalmasságát az átalakítás elő írásával
a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértői
szerv) vagy jogelődje megállapította,
és nem áll jármű vezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;”
(2) Az R. 2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
;h) egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki
ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a) d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi
járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül,
kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy
N)1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett
betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K),
M) vagy N)1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.
2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)
a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy
b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő de legfeljebb öt
éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű,
kivéve a quad, vagy
d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél
gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék
szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 117. szám 19683
3. § Az R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
(1a) A 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő; személy jogosult,
ha
a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem
szerinti közlekedési kedvezményben, és
b) a keretszámra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és
c) önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző; személy szállítja.
4. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal szociális és
gyámhivatalánál (a továbbiakban: hivatal) minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.
(2) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
(3) A kérelemhez mellékelni kell
a) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló,
aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául
szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy
ac) a szakértői szerv által a közlekedő ;képesség minősítéséről kiadott, a 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott
állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy
ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedő képességének minősítését elő segítő rendelkezésre álló orvosi
dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa) ac) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, vagy
ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát
kérelmező; csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és
b) az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző; személy érvényes vezetői engedélyének, az 5. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gépjármű vezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát,
valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a jármű vezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési
határozat hatálya alatt, és
c) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a 2. § g) pont ga) gb) alpontja esetén a hozzátartozói
kapcsolatot, a 2. § g) pont gb) alpontja esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, a 2. §
g) pont gc) alpontja esetén az önkéntes szerződés fénymásolatát, és
d) a 6. § (3) bekezdés
da) a) pontja szerinti esetben a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
db) b) pontja szerinti esetben a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
dc) c) pontja szerinti esetben a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,
dd) d) pontja szerinti esetben a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti
hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és
e) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról,
hogy a 6. § (1) bekezdés a) pontja, (1a) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint nem részesült maga vagy más
személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és
f) a 4. § (1) bekezdés a) b) pontja szerinti esetben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő
személy nyilatkozatát arról, hogy a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződés megkötését vállalja.
5. § (1) Az R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A keretszámról a miniszter minden év május 15-éig tájékoztatja a hivatalokat.
(2) A hivatal
a) a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,
b) a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig
a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti kérdésben az általa létrehozott bizottság
véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról. A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről történő
döntése során legfeljebb a keretszám 50%-ának megfelelő támogatás felhasználásáról határozhat. A támogatást nem
eredményező azon kérelmekről, amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a hivatal tárgyéven
belül a szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejűleg ismételt benyújtás nélkül határoz.
19684 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 117. szám
(2) Az R. 8. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
(2b) A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az
esetben, ha a támogatás felhasználására elő írt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az
új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.
6. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő; rendelkezés lép:
(2) A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal
élő személlyel kell megkötni, az utalványt pedig a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kell kiállítani
(a továbbiakban együtt: szerzési támogatás jogosultja).
7. § Az R. a következő 14/B. §-sal egészül ki:
14/B. § (1) A 2012. május 15-éig benyújtott közlekedési kedvezmény iránti kérelmekről a hivatal 2012. szeptember
15-éig dönt.
(2) E rendeletnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkmr2.) megállapított 2. § f) és
h) pontját, 4. § (1) bekezdését, 6. § (1a) bekezdését, 7. § (3) bekezdését, 9. § (2) bekezdését és az Mkmr2. 9. § a)–h)
pontjával megállapított rendelkezéseit az Mkmr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
8. § Hatályát veszti az R. 13. § (6) bekezdésében a „2. § f) pont fc) alpontja, a szövegrész.
9. § Az R.
a) 2. § g) pontjának nyitó szövegrészében és gc) alpontjában, 4. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében a súlyos
mozgáskorlátozott személy szövegrész helyébe a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal
élő személy szöveg,
b) 2. § g) pont gb) alpontjában a súlyos mozgáskorlátozott személlyel szövegrész helyébe a súlyos
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel szöveg,
c) 3. §-ában a szociális és gyámhivatalt szövegrész helyébe a megyei, fővárosi kormányhivatal szociális és
gyámhivatalát szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a pontja szövegrész helyébe a pontja és az (1a) bekezdés a) pontja
szöveg,
e) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a súlyos mozgáskorlátozott személyt szövegrész helyébe a súlyos
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt szöveg,
f) 6. § (3) bekezdés d) pontjában a súlyos mozgáskorlátozottá szövegrész helyébe a súlyos mozgáskorlátozottá,
illetve egyéb fogyatékossággal élő személy szöveg,
g) 8. § (2a) bekezdésében a (2)szövegrész helyébe a (2b) szöveg,
h) 10. § (3) bekezdésében a hat hónapon szövegrész helyébe a három hónapon szöveg
lép.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Megjelent a Magyar Közlöny 117. számban (2012. szeptember 7.)

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*


+ nyolc = 14

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
 • 9:00: - film és zene (filmajánló műsor)
  Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Zamat - finom falatok a konyhában (két órán keresztül)
 • 16:00: Retikül - női magazin sok csajos hírrel és kevés focival
 • 17:00: Nagy generáció - Mindenki, aki a 70-es és 80-as években formálta a zenei világot (retró műsor a legnagyobbakkal)
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
 • 21:00: - film és zene (filmajánló műsor)
  Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
 • 22:00: Coctail - Érdekes témák, érdekes emberek - magazin műsor - két órán keresztül

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. június 29. szerda, Péter, Pál napja van.
Az év 26. hete és 180. napja.
Holnap Pál napja lesz.

1873. Deák Ferenc utolsó parlamenti beszéde az egyház és az állam közti jogviszonyról. Szívbaja mindinkább súlyosbodván, nem volt többé képes a törvényhozás termében felszólalni, később már az üléseket sem látogatta. Halála e beszéd után 2 év 7 hónap múlva következett be.


1964. Megindul a menetrendszerű autóbusz-forgalom Magyarország és Csehszlovákia között.


Arany János: A fülemile

"...Péter és Pál /tudjuk/ nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyű nekik ott szerényen
megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körül mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nemigen jó barátok..."

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


négy plusz egy = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 311
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com