Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Groovehouse - Elmúlt a nyár
42
hallgató

Megjelent a 2021. évi rehabilitációs foglalkoztatási pályázat

- 2020. október 4. 10:19 - 623 megtekintés

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26. §-a alapján pályázati felhívást tesz közzé megváltozott munkaképességű munkavállalók 2021. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.

 

I. Pályázatra vonatkozó általános információk

I.1. A pályázati eljárás célkitűzései:
– a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatói kapacitás biztosítása, és ezáltal a megváltozott munkaképességű munkavállalók
o foglalkoztatásának elősegítése,
o egészségi állapotából adódó munkaerő-piaci hátrányainak ellentételezése,
o termelő, szolgáltató tevékenységben való közreműködés biztosítása
– tartós foglalkoztatás keretében, illetve
– a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén;
– olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatása keretében a munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételeket biztosítva, az érintettek adaptációs készségét fejlesztve a foglalkozási rehabilitációt megvalósítják.
A pályázati eljárás alapján biztosított támogatás nem jelenti a támogatásban részesülő munkáltató működésének, illetve tevékenységeinek teljes körű finanszírozását, azt a támogatás a munkáltató által előállított piacképes termékek, illetve az általa nyújtott szolgáltatások révén szerzett jövedelemmel együttesen biztosítja.

I.2. A támogató, a pályázat lebonyolítója és a támogatás kezelője
A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) nyújtja. A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve és a pályázati eljárást lebonyolító szervezet Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal).

I.3. A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete szerinti, a Gazdaságvédelmi Alap XLVII. Fejezet 2. címszám, 8. alcímszám, 5.jogcím csoportszám, 4. jogcímszám soron szerepelő “Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása” megnevezésű,gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzata.
Az előirányzat felhasználása során az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht1.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak szerint kell eljárni.

I.4. A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: elszámolás alapján utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

I.5. A támogatás célcsoportja: a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a közvetlen kedvezményezettek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók.
Jelen pályázat szempontjából megváltozott munkaképességű személy, aki
– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek, vagy
– az Mmtv. 38. § (3) bekezdés alapján az Mmtv. 25. § alkalmazásában a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül, azaz
a) az Mmtv. 30. § (4)-(5) bekezdése vagy a 32. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig,
b) a rokkantsági járadékban részesül, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig,
c) az Mmtv. 33. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesül, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig,
d) rehabilitációs járadékban részesül,
e) az Mmtv. 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülő személy is az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.
– fogyatékossági támogatásban, vagy
– vakok személyi járadékában részesül.

I.6. A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint egyéni vállalkozó, aki a pályázati felhívás közzétételének napján rendelkezik a Korm. rendelet szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal, továbbá
1. nincs a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatás vonatkozásában lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
2. teljesíti az Áht. 50. § (1) és (4) bekezdésében, valamint az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, azaz
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül, továbbá
d) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása -ide nem értve az önkormányzati adóhatóság körébe tartozó adókat,- valamint járulék, illeték vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás),
e) a költségvetési támogatás felhasználása során – amennyiben ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti feltételei fennállnak,- a közbeszerzés szabályai szerint jár el,
3. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
4. a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte,
5. nincs folyamatban ellene végrehajtási eljárás,
6. tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében nem szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Korm. rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
7. vele szemben nem álnak fenn az Áht.48/B.§ értelmében, a támogatási jogviszonyban való kedvezményezettségét kizáró okok.

I.7. A támogatási időszak
A támogatás – a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt -a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

I.8. Támogatható tevékenységek köre
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, havi átlagban legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása. Az e szabályhoz igazodó, munkaidő-keretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm.rendelet20. § (2) és 38. § (2) bekezdései tartalmazzák.
Tartós foglalkoztatás: a Korm. rendelet 1.§ 6. pont 6.2.- 6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.
Tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében a nyílt munkaerő-piacon végez munkát.

I.9. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak,
– aki nem felel meg az I.6. pontban a pályázaton történő részvétel feltételeként meghatározott követelményeknek (költségvetési szervek – figyelemmel arra, hogy akkreditációs tanúsítványra nem jogosultak – nem nyújthatnak be pályázatot);
– aki az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
– akinél a foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, de az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint alatt valósul meg;
– aki az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.

I.10. Nem ítélhető meg támogatás az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjában, (3) bekezdés c) és d) pontjában, (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt esetekben.

II. A pályázat alapján elnyerhető támogatásra vonatkozó általános információk

II.1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási költségeinek támogatásával kapcsolatos főbb információk
A nyertes pályázatok alapján a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás keretében az alábbi költségek támogathatók:
– a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
– a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességgel összefüggő többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).
Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatás megállapítása együttesen történik,a ténylegesen felhasznált egyéni támogatás legalább 60%-át a megváltozott munkaképességű munkavállaló bérköltségére szükséges fordítani. Az egyéni támogatás bérköltség, illetve többletköltség szerinti megosztásával a nyertes pályázó a záróbeszámolójában számol el.
Egy megváltozott munkaképességű munkavállaló után csak egy munkáltató veheti igénybe támogatást, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatás hány órában történik.
Az egy főre jutó támogatás éves keretösszege valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra külön-külön kerül meghatározásra.
A létszám-kapacitások meghatározásánál elengedhetetlen a pontos és reális, a pályázó tényleges lehetőségein és működési feltételrendszerén alapuló, a körülményeket részletezően bemutató, adatokkal alátámasztott, a munkaerőpiaci helyzeten is alapuló, objektív tervezés.

II.2. A pályázat keretében nyújtott támogatás mértékére vonatkozó előírások
A támogatás tervezett éves keretösszege a Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján kerül meghatározásra.
A tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében az egyéni támogatás éves keretösszegét a Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdése határozza meg, mely ún. “degresszivitási szabály” értelmében az egyéni támogatás – a Korm. rendelet 33. §-a szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének
a) 100%-a a támogatás időtartamának első évében,
b) 90%-a a támogatás időtartamának második évében,
c) 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.
A fenti szabály alól mentesül az a közhasznú jogállású egyesület, alapítvány vagy non-profit gazdasági társaság, amely
a) az általa végzett, a létesítő okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt tevékenység nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, továbbá
b) a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására közhasznú tevékenységként megjelölt nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében kerül sor.
Mivel a nyertes pályázókkal a keret- és támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) a pályázatban benyújtott, illetve elfogadott létszámstruktúra alapján kerül megkötésre, a pályázat kitöltésekor ezen adatok pontos megadására kiemelten figyelni kell.
A degresszivitással érintett pályázók esetében az év közben tranzitált 80%-os vagy 90%-os támogatásba vont munkavállalóhelyére felvett új – esetlegesen magasabb támogatásba vonható – munkavállaló bérköltségének támogatására is csak a szabad forrás erejéig számolható el támogatás.

II.3. A támogatásra vonatkozó egyéb előírások
A megváltozott munkaképességű munkavállalóknak nyújtott támogatás aKorm. rendelet19. § (2) bekezdésében meghatározott módon halmozható egyéb támogatással.
A támogatástámogatási kategóriánként – azaz bér, illetve többletköltség-támogatásként -, vállalkozásonként és évente nem haladhatja meg a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Az állami támogatásra vonatkozóuniós szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. A támogatási intenzitás és az elszámolható költségek kiszámítása során felhasznált valamennyi számadatot az adók és egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. A több részletben kifizetett támogatás a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kerül diszkontálásra a diszkontkamatláb alkalmazásával.
A pályázó több állami támogatásra is benyújthatja támogatási igényét, de több nyertes támogatás esetén döntenie kell arról, hogy melyik állami támogatási forrást veszi igénybe.
A támogatás nyújtására vonatkozó szabályokat a Korm. rendelet 20-22.§-ai, valamint a jelen pályázati felhíváshoz mellékelt támogatási szerződés-minta tartalmazzák.
A támogatási szerződés a Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésének g) pontjára tekintettel következményeket határoz meg arra az esetre, ha a munkáltató a tartós és tranzit foglalkoztatást biztosító munkahelyek számát nem tudja a szerződésben meghatározott mértékben feltölteni.
Ilyen következmény, ha a munkáltató január-június hónapokban, havi átlagban a megítélt létszámnál legalább 5%-kal, vagy legalább 20 fővel kevesebb létszámot foglalkoztat, akkor a július-december hónapokra csak az első félév átlagos havi létszámának megfelelő -támogatási szerződésmódosításban rögzített- mértékű,havi létszám foglalkoztatásához lesz jogosult támogatásra.

II.3.1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott bérköltségtámogatás főbb szabályai
A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtott bértámogatásnál az e jogcímen elszámolható költségek támogatási intenzitása a Korm. rendelet 21. §-ának(5), illetve (6) bekezdéseiben meghatározott mértékű lehet.
A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalónak a rehabilitációs foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő bérköltsége számolható el.
Nem támogatható a bérköltség, amennyiben a munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatására munkaerő-kölcsönzés keretében, vagy a munkaszerződéstől eltérő munkáltatónál kerül sor.
A munkáltatónak a pályázat benyújtása során figyelemmel kell lennie arra, hogy amennyiben bérköltség-támogatásban részesül,az általános csoportmentességi rendelet 33. cikk (3) bekezdésében foglaltak az irányadók, miszerint új munkavállaló alkalmazásának az érintett munkáltatónál a foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva. A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem alkalmazható az álláshely leépítés következtében történt megüresedése esetén.
A megváltozott munkaképességű munkavállaló az alkalmazandó jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy a szervezetre nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.

II.3.2. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség támogatás főbb szabályai
A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás intenzitása legfeljebb az e jogcímen elszámolható költségek 100%-a lehet.
Adott megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében többletköltség csak akkor vehető figyelembe, akkor számolható el, ha a munkavállalóra tekintettel a bérköltség támogatásának feltételei fennállnak/teljesülnek.
A többletköltség-támogatás keretében elszámolható
a) a helyiségek átalakításának költsége,
b) a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor és segítő személy foglalkoztatásához kapcsolódó költségnek csak és kizárólag a segítés ideje alatt, a segítői tevékenység végzésének időtartamára eső része, valamint ezen segítő személy képzési költsége,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,
cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költsége,
d) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,
e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló rehabilitációjára fordított órák bérköltsége,
f) a védett foglalkoztatást3 biztosító munkáltató esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásából eredően
fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,
fb) az adminisztrációs és szállítási költségek.
A c) pont szerinti költségek esetében a támogatás terhére azok a költségek számolhatók el, amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a munkáltató nem megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatna.

II.4. A támogatás felhasználása és folyósítása
Az egyéni támogatás felhasználásának és folyósításának részletes szabályait a Korm. rendelet 37-39. §-ai, az Áht., az Ávr. és az EMMI rendelet, valamint az e felhívás melléklete szerinti támogatási szerződés tartalmazzák.
A keret- és támogatási szerződés megkötését követő első alkalommal a megítélt támogatás 1/12-ed része előlegként kerül folyósításra. Ezt követően az előző hónapra benyújtott – a Kincstári Igazgatóságok által felülvizsgált – munkáltatói elszámolásban szereplő összeg kerül folyósításra az elszámolás benyújtását követő hónap 8. napjáig. Az elszámolás benyújtásának határideje az elszámolással érintett hónapot követő hónap 20. napja. A folyósított előleg összege az utolsó havi támogatásigénylés jóváhagyott összegéből kerül levonásra.

III. A pályázatra vonatkozó előírások

III.1. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások
A pályázatot az előírt tartalommal, kizárólag elektronikus úton, az ún. “Igénykezelő Rendszer“(a továbbiakban: IKR) pályázatkezelő rendszeren keresztül lehet benyújtani, az alábbiakban felsorolt, csatolandó mellékletekkel együttesen:
a) a pályázó hatályos alapító/létesítő okiratának (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály) olyan másolata, amelyet a pályázó “az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és – ha azzal rendelkezik – pecséttel lát el,
b) gazdasági társaság esetén a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, vagy az ingyenes céginformációból (www.e-cegjegyzek.hu) lekérdezett, kinyomtatott cégkivonaton cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az abban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek és hatályosak,
c) egyéni vállalkozó pályázó esetén az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott értesítés másolata, továbbá
d) a pályázó képviseletére/aláírásra jogosult személy/ek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának másolata,
e) pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás alatt, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte, továbbá vállalja, ha ellene ilyen eljárás indul, azt a Kormányhivatal felé haladéktalanul bejelenti,
f) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolata arra vonatkozóan, hogy a pályázónak az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális forrásai címen tartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel,
g) a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a. nincs a telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt köztartozása,
b. hozzájárul ahhoz, hogy az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság a nála nyilvántartott, a pályázót terhelő köztartozás tekintetében adatot szolgáltasson a Kormányhivatal részére,
c. teljesíti az Áht. 50. § (1) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket,
h) a pályázó nyilatkozata arról, hogy tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében nem szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Korm.rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt támogatott munkáltató tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
i) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja, amelyet a létesítő okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,
j) a Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő pályázó kivételével a pályázó nyilatkozata a Korm.rendelet19. § (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésről,
k) a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatában megadott információk, adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a pályázathoz mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek,
l) a pályázó nyilatkozata, hogy amennyiben részesült a központi költségvetésből juttatott egyéb támogatásban, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette és nem követett el súlyos szerződésszegést (amennyiben nem részesült az államháztartás alrendszereiből juttatott egyéb támogatásban, akkor arról kell nyilatkoznia),
m) a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról – különös tekintettel az érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan – a Kormányhivatalt 8 napon belül értesíti,
n) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-a szerinti kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,
o) a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a támogatás megítéléséről szóló döntés esetén a neve, címe, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható, az interneten megjelentethető.

III.2. Pénzügyi biztosíték
A támogatásban részesülő pályázónak (a továbbiakban: támogatott) a támogatás teljes időtartamára (a záró beszámoló benyújtási határidejének időpontjáig)valamennyi bankszámlája vonatkozásában beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazói nyilatkozatot kell rendelkezésre bocsátania. A támogatott bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról a Kormányhivatalt 8 napon belül írásban köteles tájékoztatni. A biztosíték nyújtásával kapcsolatban felmerülő költségek és a tájékoztatási kötelezettség határidőben történő teljesítésének elmulasztásából adódó következmények a támogatottat terhelik.

III.3. Jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelése
A Kormányhivatal a támogatási szerződésből eredő visszakövetelést elsődlegesen visszafizetésre felszólító hatósági határozattal, a visszafizetés elmaradása esetén a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben szabályozott hatósági átutalási megbízás kiállításával, ennek sikertelensége esetén végrehajtással érvényesíti.

IV. Pályázat benyújtása és bírálata

IV.1. A pályázat benyújtásának helye és módja
A pályázati dokumentáció letölthető a Kormányhivatal honlapjáról (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest), valamint a Szociális Ágazati Portál honlapjáról (http://szocialisportal.hu/web/guest/aktualis/).
Az elektronikus pályázatkezelő rendszer a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el. A pályázó kizárólagos felelőssége, hogy az elektronikus pályázati eljárásban való részvételhez megfelelő informatikai-műszaki háttérrel rendelkezzen.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az IKR-en keresztül, amelynek pályázati funkciója legkésőbb 2020. szeptember 30-tól érhető el. A pályázó az IKR-be való belépése után az ott megadott feltételekkel (felhasználónevével és jelszavával) válik jogosulttá a pályázat benyújtására.
Az internetes pályázati űrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésre választ adva kell kitölteni, és a mellékleteket pdf formátumban elektronikus úton kell becsatolni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat mellékletét képezi az 1. és 2. számú Nyilatkozat nyomtatvány, melyet minden kérdésre válaszolva, pdf. formátumban elektronikus úton szükséges a pályázat mellékleteként becsatolni.
A Kormányhivatal jogosult az IKR-be feltöltött adatok, információk és dokumentumok hitelességét a pályázati eljárás időtartama alatt bármikor ellenőrizni (helyszíni vagy egyéb vizsgálat formájában), egyes iratokat vagy akár a teljes pályázathoz csatolandó dokumentációt írásban is bekérni.
FIGYELEM! Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az IKR-ben a pályázó által (a “Véglegesítés” ikonra történő kattintással) a megadott határidőig véglegesítésre került, és az informatikai rendszerben a pályázat állapota “Beadott”-ra változott.
A pályázat IKR-ben történő összeállítása, illetve benyújtása során adódó esetleges technikai problémák megoldása érdekében információ kizárólag elektronikus levélben, a palyazat@rehab.bfkh.gov.hu címen kérhető, szükség esetén a hibaüzenetet bemutató képernyőkép(ek) csatolásával.
Telefonos tájékoztatás a pályázati azonosító szám ismeretében kérhető, a 06-1-896-7031 telefonszámon, azonban a pályázati eljárás eredményéről, a 2021. évre várható támogatási összegekről, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a Kormányhivatal telefonon nem adhat tájékoztatást.

IV.2. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatokat a pályázati felhívás IKR felületen történő – a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőző – elérhetőségétől kezdődően folyamatosan, de legkésőbb 2020. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.
A benyújtási határidő után benyújtott pályázatok érvénytelenek, ezért érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

IV.3. A pályázat bírálata

IV.3.1. A pályázatok érvényességének ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat a Kormányhivatal formailag ellenőrzi, amely ellenőrzés kritériumai az alábbiak:
a) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
b) a pályázat kitöltöttsége, kötelező mellékletek megléte.

IV.3.2. A hiánypótlás módja
Amennyiben a pályázat formai ellenőrzése a IV.3.1. b) alpontja tekintetében hiányosságot állapít meg, a Kormányhivatal a pályázót egy alkalommal a Korm. rendeletben meghatározott 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra történő felszólítás elektronikus úton, rendszerüzenetek formájában történik meg, amelyről a pályázó elektronikus levélben értesítést kap a pályázati űrlapon megjelölt értesítési e-mail címre.
A hiányosságok kijavítására, pótlására a pályázónak csak egy alkalommal, a megadott határidőn belül van lehetősége, amelyet követően a pályázatot ismételten véglegesíteni kell az IKR-ben, a “Véglegesítés” ikonnal, mert a hiánypótlás csak ekkor tekinthető teljesítettnek.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy azt nem véglegesíti, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül elbírálásra. A határidők tekintetében utólagos teljesítésre, vagy méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

IV.3.3. A pályázatok elbírálása
A Kormányhivatal a pályázatokat tartalmi szempontból értékeli, majd a benyújtási határidőt követően javaslattételre előkészíti, és megküldi a Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdései szerinti pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére. A bizottság a javaslatait a tartalmi értékelésre figyelemmel, az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza meg.
A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak nevét, a bizottsági javaslat meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági javaslatot és annak indokolását.
A jegyzőkönyv a pályázati eljárás lezárását követően nyilvános, abba bárki betekinthet.
A miniszter részére a bizottság tesz indoklással ellátott javaslatot a nyertes pályázókra.

IV.3.4. A pályázat értékelésének szempontrendszere
A bizottság a javaslatát a Korm. rendelet 27.§ (4) bekezdésének megfelelően az alábbi szempontok alapján alakítja ki:
a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak érvényesülése,
a munkáltatónak az ellenőrzési jegyzőkönyvekben (Kormányhivatal, Magyar Államkincstár), valamint a korábbi támogatási szerződésekben foglaltak teljesítésén alapuló értékelése,
a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának megvalósulását szolgáló feltételrendszere,
a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben,
a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok,
a munkáltató egyéb bevételeiből a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és működtetésébe történő visszaforgatás mértéke,
az előállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok felkutatására irányuló tevékenysége,
a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a foglalkozási rehabilitációt,
a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációban részt vevő szervezetekkel, személyekkel,
a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése, különös tekintettel a területi foglalkoztatási igényekre és az álláskereső megváltozott munkaképességű személyek összetételére és nagyságrendjére,
a pályázónak a foglalkozási rehabilitáció területén elért eredményei vagy referenciái,
a pályázónak a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos szakmai fejlesztésekben, programokban, projektekben való részvétele.
Fentieken túl az értékelésnél előnyt élvezhet az a pályázó, aki a 2020. évi pályázatában/támogatási szerződésében vállalt,
a) támogatotti létszámot 2020. év I-IX. hónapjaiban havi átlagban 98%-os mértékben kimerítette,
b) a 2019. évi várható teljesítéshez képest a tranzitálásra kerülő, a nyílt munkaerő-piacra 2019-ban sikeresen kihelyezett munkavállalók arányát legalább 10%-kal növelte, vagy
c) a napi munkaidőhöz képest, havi átlagban legalább napi 6 órában foglalkoztatta a tranzit foglalkoztatásban részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalókat,
d) a ténylegesen felhasznált támogatásból a megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltségére a II.1. pontban meghatározott mértéken felüli összeget fordított.
Amennyiben a pályázó az IKR-ben erre kijelölt felületen a fenti a)-d) pontokra vonatkozóan nem nyilatkozik, akkor a Kormányhivatal úgy tekinti, hogy a pályázónak ezirányú vállalása nem teljesült. E tényt a bíráló bizottság a következő évek pályázatainak elbírálásánál is figyelembe veheti.
Amennyiben a támogatásra javasolt pályázatokra nem áll rendelkezésre elegendő pénzügyi forrás, abban az esetben, ha két vagy több pályázó azonos pontszámot kap az értékelésnél, a bizottság a támogatásra irányuló rangsort a legkorábban teljes körűen benyújtott -hiánypótlás nélkül értékelhető- pályázatot előbbre sorolva állapítja meg.
A pályázatok bírálata a pályázatban megadott információk és adatok, valamint a megtett nyilatkozatok, az ellenőrzési tapasztalatok, és a nyilvánosan elérhető közérdekű adatokalapján történik. Amennyiben a pályázó téves (nem megfelelő) információt vagy adatot szolgáltatott, illetve téves/hibás nyilatkozatot tett, azt a pályázati döntést követően módosítani és emiatt a IV.3.7. szerinti kifogást benyújtani nem lehet.

IV.3.5. A pályázatról való döntés
A miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követően, a Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül dönt a nyertes pályázókról, és döntéséről tájékoztatja a Kormányhivatalt, amely a Korm. rendelet 27. § (7) bekezdésében meghatározott tartalommal, elektronikus úton értesíti a pályázókat.

IV.3.6. A pályázat elutasításra kerül:
a) amennyiben a pályázó
– a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, lényeges körülményt hallgatott el, vagy hamis, megtévesztő nyilatkozatot tett, jogszabályban előírt, a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
– nem felel meg a I.6. pontban meghatározott feltételeknek,
b) az I.9. pontban foglalt kizáró okok fennállása esetén,
c) amennyiben a pályázó által benyújtott dokumentumokból nem állapítható meg, hogy a megváltozott munkaképességű személyek tartós vagy tranzit foglalkoztatása a Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően biztosított,
d) a rendelkezésre álló pályázati forrás kimerülése esetén.

IV.3.7. Kifogás
Az Ávr. 102/D.§-a alapján a pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kifogást nyújthat be, amennyiben álláspontja szerint az jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba ütközik. A kifogást az elektronikus módon közölt pályázati döntést követő 5 munkanapon belül írásban a Kormányhivatalhoz, a miniszternek címezve lehet benyújtani. A miniszter a kifogást az Ávr.102/D.§- ában foglaltak szerint érdemben elbírálja. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs, a hatályos jogszabályi rendelkezések méltányossági kérelmek befogadására, illetve méltányosság gyakorlására nem adnak lehetőséget.

V. Szerződéskötés

A Kormányhivatal a nyertes pályázókkal a Korm. rendelet 29.-32.§-ai alapján keret- és támogatási szerződést köt, amelyben vállalja, hogy a támogatási szerződésben meghatározott számú munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához a támogatást – a költségvetési források függvényében – biztosítja. A támogatásról szóló miniszteri döntés a támogatottnak adható támogatás keretösszegét határozza meg, a támogatási szerződés megkötését követően egyéb, a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos döntést a Kormányhivatal jogosult meghozni. A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat az utolsó támogatás kifizetésének napjától számított tíz évig megőrizni.
A rehabilitációs foglalkoztatási támogatási szerződések megkötésére, módosítására, a támogatások nyújtására, folyósítására, ellenőrzésére, visszakövetelésére egyebekben a Bizottság 651/2014/EU rendelete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az Áht., az Ávr., a Korm. rendelet, az EMMI rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a költségvetési támogatásokra vonatkozó egyéb szabályok az irányadóak.
Amennyiben a támogatási szerződések megkötését követően a rehabilitációs foglalkoztatásra a központi költségvetés többletforrást biztosít, a többletforrásból adódó szerződés-módosításokra külön pályázati eljárás nélkül, a 2021. évre vonatkozó támogatási szerződések megkötésének alapját adó döntésnek megfelelően kerül sor. Ebben az esetben újabb előlegfizetésre is sor kerülhet.

V.1. A támogatási szerződés
A jogosultságok és kötelezettségek érvényesítése szempontjából a megkötött támogatási szerződés az irányadó.

V.2. A támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése
A támogatásban részesülő munkáltatót a Kormányhivatal a Korm. rendelet 16. §-ában foglaltak alapján ellenőrzi, a támogatás pénzügyi ellenőrzését – a Kormányhivatallal kötött megállapodás szerint – a Magyar Államkincstár végzi.
Ha a támogatott munkáltató a támogatást vagy annak egy részét nem a Korm. rendeletben vagy támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetnie. A támogatás visszakövetelésére és ügyleti kamat követelésére a Kormányhivatal jogosult.
A támogatott munkáltatónak a teljes támogatási időszak (ideértve a támogatási évet követő elszámolási és iratmegőrzési időszakot) alatt vállalnia kell az együttműködést a Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstárral

VI. Egyéb információk

A Kormányhivatal a támogatott szervezetek nevét, a támogatás célját és összegét internetes honlapján közzéteszi (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest).
A pályázat közzétételének helye:
– a Kormányhivatal honlapja (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest)
– a Szociális Ágazati Portál honlapja (http://szocialisportal.hu/web/guest/aktualis/)
– EMMI honlapja (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma)
Melléklet:
– Csatolandó nyilatkozatok
– Keret- és támogatási szerződés mintája
– Felhasználói kézikönyv
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Budapest Főváros Kormányhivatala, Rehabilitációs Főosztály
e-mail:palyazat@rehab.bfkh.gov.hu
munkaidőben, a 06-1-896-7031 telefonszámon (Forrás: Rehabportál)

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
 • 9:00: - film és zene (filmajánló műsor)
  Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - a Hobby Rádióban.
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Zamat - finom falatok a konyhában (két órán keresztül)
 • 16:00: Retikül - női magazin sok csajos hírrel és kevés focival
 • 17:00: Nagy generáció - Mindenki, aki a 70-es és 80-as években formálta a zenei világot (retró műsor a legnagyobbakkal)
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
 • 21:00: - film és zene (filmajánló műsor)
  Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
 • 22:00: Coctail - Érdekes témák, érdekes emberek - magazin műsor - két órán keresztül

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. június 7. szerda, Róbert napja van.
Az év 23. hete és 158. napja.
Holnap Medárd napja lesz.

1713. A Lengyelországban maradt bujdosók: Bercsényi Miklós, Forgách Simon, Esterházy Antal, Csáky Mihály XIV. Lajoshoz, a francia királyhoz folyamodtak segélyezésért.


1865. Az uralkodó a gazdasági kiállítás megtekintésére Pesten tartózkodik.


Dsida Jenő /1907. máj.17. - 1938. jún.7. /

Arany és kék szavakkal

"...úgy szeretnélek én is
lámpásom esteli fénye mellett
megörökítni, drága
arany és kék szavakkal
csak téged festeni,
mint romló fának ága
s le nem lankad fejem
a béke isteni
ölébe, én szerelmem,
világ legszebb virága.

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


négy szorozva kilenc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 317

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com