Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


4 ütem - autós magazin
53
hallgató

Tájékoztató a Budapesten lakó, fogyatékossággal élő embereknek járó lakásrezsi-támogatásról

- 2024. március 11. 17:06 - 437 megtekintés

A Budapesten lakó személyek bizonyos feltételek teljesülése esetén lakásrezsi-támogatásra jogosultak havi 2000 vagy 4000 Ft összegben. Többek közt azok is igényelhetik, akik fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek.

1. Kik jogosultak a lakásrezsi-támogatásra?

A jogosultság feltételeit a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) határozza meg, ez alapján díjtámogatásra az az ember jogosult, aki

A) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében
a) a távhőszolgáltatás,
b) az ivóvíz-szolgáltatás,
c) a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,
d) a szemétszállítási szolgáltatás,
e) a gázszolgáltatás, és
f) a villamosenergia-szolgáltatás
valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

B) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

C1) (R. 3. §) a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) időskorúak járadékában részesül,
ab) aktív korúak ellátására jogosult,
ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
ad) ápolási díjban részesül,
ae) gyermekek otthongondozási díjában részesül,
af) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül, vagy
ag) tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül;
b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti
ba) álláskeresési járadékban, vagy
bb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben
részesül;

c) a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül;
d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti
da) fogyatékossági támogatásban, vagy
db) vakok személyi járadékában
részesül;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti
ea) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
eb) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy
ec) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket;
f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott;
g) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: NEPtv.) szerinti Lebonyolítóval a NEPtv. szerinti bérleti jogviszonyban áll;
h) az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül; vagy
i) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben felsorolt, és az e bekezdés a), d), e) és g) pontjában nem szereplő egyéb védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

C2) (R. 3/A. §) az előzőeken túl jogosult a fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybevételére az is, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő (ez a vele egy háztartásban élő személyre NEM terjed ki!):
a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is),
b) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,
c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban (ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),
d) a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi rendelet szerinti rokkantsági járadékban,
e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti baleseti járadékban,
f) az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti bányászok egészségkárosodási járadékában,
g) a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy
h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény szerinti táncművészeti életjáradékban
részesül, és az a) – h) pont szerinti ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 200 ezer forint.

D) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

Fontos kiemelni, hogy az A), B) és D) pontokban foglalt feltételeknek mindnek meg kell felelnie az igénylőnek és ezenkívül vagy a C1), vagy a C2) pontban foglaltaknak is.

Amennyiben az igénylő a C1) és C2) pontban foglaltaknak is megfelel, úgy célszerűbb lehet a C1) pontra hivatkozva beadni az igénylést, mivel annak feltételei kedvezőbbek.

A C1) pont szerint ugyanis az egy háztartásban élő személyek igényelhetik a támogatást, tehát pl. lehet az egyik családtag a fogyatékos személy, a támogatást viszont megigényelheti egy másik családtag is a saját nevében, amennyiben egy háztartásban élnek.
Fontos eltérés még, hogy a C1) pont esetében a jövedelem nem számít a támogatás maximális összege tekintetében, az mindenképpen 4000 Ft. Aki a C2) pont alapján igényli a támogatást, annak
• ha a C2) pontban felsorolt jövedelmei meghaladják a 200 ezer Ft-ot, nem jár támogatás,
• ha 100 ezer Ft-nál több, de maximum 200 ezer Ft, akkor maximum 2000 Ft a támogatás összege egy díjtípus fizetésére,
• ha pedig 100 ezer Ft vagy kevesebb, akkor maximum 4000 Ft támogatást igényelhet, kétféle díjtípus fizetésére.

2. A fővárosi lakásrezsi-támogatás összege

A távhőszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft
Az ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási szolgáltatások együttes díjtámogatásának havi összege: 2000 Ft
ennek megoszlása:
ivóvízszolgáltatásra: 750 Ft
szennyvíz-elvezetési szolgáltatásra: 750 Ft
szemétszállítási szolgáltatásra 500 Ft

A gázszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft
A villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

A jogosultak – általában – legfeljebb kétféle díjtámogatást igényelhetnek a következő párosítások szerint:
• ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást (A) ÉS távhőszolgáltatási díjtámogatást (B1), ezek havi összege 2000+2000 Ft, VAGY
• ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást (A) ÉS gázszolgáltatási díjtámogatást (B2), ezek havi összege 2000+2000 Ft, VAGY
• ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást (A) ÉS villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást (B3), ezek havi összege 2000+2000 Ft.

(Természetesen lehet csak egyféle díjtámogatást is igényelni, de a támogatás lejárta előtt egy másik szolgáltatásra közben nem lehet egy másik igénylést benyújtani.)

Kivétel: A C2) pontbeli jogosultak („nyugdíjasok”) közül azok, akik ellátásának a havonta folyósított összege a 100 ezer forintot meghaladja legfeljebb egy típusú díjtámogatásra jogosultak, összesen havi 2000 Ft összegben. (A folyósított összeg adott esetben a levonásokkal csökkentett, ténylegesen folyósított összeg.)

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a támogatást nem az igénylő fogja megkapni, hanem a rezsiszámla lesz a támogatás összegével kevesebb.

További fontos tudnivalók:

• Az igényléseket a Hálózat Alapítvány bírálja el, és a szolgáltatóknak a Hálózat Alapítvány fizeti meg a támogatás összegét.
• A díjtámogatás az első összeg jóváírásától 12 hónapon keresztül jár.
• Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.
• Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérelmet.

3. A lakásrezsi-támogatás igénylésének módja

• A fővárosi díjtámogatást folyamatosan lehet igényelni.
• A fővárosi díjtámogatás igénylőlapja – a Hálózat Alapítvány rendszeresített nyomtatványa – letölthető a http://halozatalapitvany.hu/article/fovarosi-lakasrezsi-tamogatas honlapról, vagy átvehető a Fővárosi Önkormányzat ügyszolgálatán, a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáján, illetve a Hálózat Alapítvány külön tájékoztatójában megjelenő helyeken.

• A kitöltött, aláírt Igénylőlapot
o a C1) és C2) pontban felsorolt jogosultsági feltétel meglétét igazoló dokumentum-másolattal (Igazolás), illetve
o a C2) pontbeli jogosultság esetén az ellátás folyósítására vonatkozó legutolsó bizonylat-másolattal együtt
• a Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálatán vagy valamelyik kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell leadni, vagy postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.

Az igényléssel, az igénylőlap kitöltésével kapcsolatban további tájékoztatás található a http://halozatalapitvany.hu/article/fovarosi-lakasrezsi-tamogatas weboldalon. Amennyiben az igényléssel kapcsolatban további segítségre van szükség, a fenti weboldalon megtalálhatóak a Hálózat Alapítvány elérhetőségei is.

(Dr. Weninger Magda – MVGYOSZ. jogtanácsos)

The post Tájékoztató a Budapesten lakó, fogyatékossággal élő embereknek járó lakásrezsi-támogatásról appeared first on Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


8 * hat =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 10:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2024. április 22. hétfő, Csila, Noémi napja van.
Ma van a(z) Föld napja, Holocaust világnap, Ápolók napja Magyarországon.
Az év 17. hete és 113. napja.
Holnap Béla napja lesz.

1645. I. Rákóczi György a szövetséget a franciákkal és svédekkel megújította Munkácson.


1896. A képviselőház megszavazza a honalapítás ezredik évfordulójának törvénybe iktatását.


Héra Zoltán: Ó-kalendárium költőknek

"A Bika hava: szépség és erő.
Mit elrontottál, most halászd elő,
s meglásd meglesz a rend:
Vénusz és Gaia leginkább ilyenkor szeret.

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hat szorozva kilenc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 324

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com