Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra - Egy új élmény
35
hallgató

Új törvény a fogyatékosságról

- 2013. május 9. 14:23 - 2370 megtekintés

Az ENSZ javaslatára módosítani kell az 1998. évi XXVI. törvényen, amely eddig meghatározta ki a fogyatékos személy. A módosítást Balog Zoltán miniszter terjeszti elő a parlamentben .

Az új meghatározás:

Fogyatékos személy:az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi,kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással-illetve ezek bármilyen halmozódásával-él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

A törvény tervezet parlament.hu-ról letöltött szövege:

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslata fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról.

Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere.

2013. évi törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

1.§ A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában) “a) fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

2. § A Fot. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(1) A fogyatékos személy számára figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – az e törvényben meghatározottak alapján és az Országos Fogyatékosságügyi Programban (a továbbiakban: Program), valamint a végrehajtására vonatkozó Intézkedési
Tervben meghatározott ütemezés szerint biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

3. § A Fot. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: “16. § Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatásban részesíti.

4. § (1) A Fot. 23/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(1) A fogyatékossági támogatás havi összege 2013. június 1-jétől 2 a) 19 500 forint – a b)pontban foglaltak kivételével – a 23. § (1) bekezdésének a)-e) és h) pontja szerinti esetben, b) 24 000 forint ba) a 23. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, és bb)a 23. § (1) bekezdés a), c)-e) és h) pontja szerinti esetben, ha a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.” (2) A Fot. 23/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A fogyatékossági támogatás (1) és (2) bekezdés szerinti összegét 2014. január 1- jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani.

5. § (1) A Fot. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(1) Az Országgyűlés által a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges intézkedések megalapozása érdekében elfogadott Programban foglaltakat az egészségügyi, foglalkoztatási, szociálpolitikai, oktatási, közlekedési tervezésben, továbbá a településfejlesztésben, valamint az egyéb állami tervezés körébe tartozó döntés meghozatala során érvényre kell juttatni.” (2) A Fot. 26. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a bekezdés a következő h)ponttal egészül ki: (A Program az alábbiakat tartalmazza:) “g) a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának ütemezését; h) a kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközök és intézmények meghatározását.” (3) A Fot. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(4) A Kormány a Programban megfogalmazott célok
ütemezett végrehajtása érdekében Intézkedési Tervet készít. Az Intézkedési
Terv tartalmazza a célok végrehajtásához az adott időszakban szükséges intézkedéseket, az intézkedésekért felelős személy megjelölését, az egyes intézkedések megvalósításához szükséges forrást, továbbá a megvalósítás határidejét.

6. § A Fot. VIII. Fejezete a következő 27/A. §-sal egészül ki: “27/A. § A fogyatékos személyek jogainak előmozdítása, életminőségük javítása, önálló életvitelük támogatása és az e törvényben megfogalmazott egyéb célok, feladatok megvalósítása érdekében nyújtott, európai uniós forrásból finanszírozott, illetve hazai költségvetési támogatás esetén a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján a képviseletében eljáró közreműködő szervezetként a szakmai felügyelete 3 alatt álló, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására
létrehozott szervezet jár el.”

7. § A Fot. a következő 29/A. §-sal egészül ki: “29/A. § (1) A kincstár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi … törvénnyel
megállapított 23/A. § alapján emelésre kerülő, 2013 június hónapra járó fogyatékossági támogatást a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja, illetve állapítja meg. (2) A vakok személyi járadéka 2013. június 1-jétől havi 16 160 forint összegben jár. A kincstár a 2013 június hónapra járó vakok személyi járadékát a jogosultak számára már emelt
összegben folyósítja. A vakok személyi járadékát 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell.

8. § A Fot. a következő 29/B. §-sal egészül ki: “29/B. § Az e törvény alapján létrehozott, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi … törvény hatálybalépésének napján működő Országos Fogyatékosügyi Tanács tagjainak megbízatása 2013. szeptember 30-áig szól.”

9. § A Fot. a) 4. § f) pont fb) alpontjában a “foglalkoztatási” szövegrész helyébe a “foglalkoztatási, közlekedési” szöveg, b) 18. § (3) bekezdésében a “Wesselényi Miklós Sportközalapítvány” szövegrész helyébe a
“Magyar Olimpiai Bizottság” szöveg, c) VII. fejezetének címében a “Fogyatékosügyi” szövegrész helyébe a “Fogyatékosságügyi” szöveg, d) VIII. fejezetének címében a “fogyatékosokat” szövegrész helyébe a “fogyatékos személyeket” szöveg lép.

10. § (1) Hatályát veszti a Fot. a) 7/B. § (1), (2) és (4) bekezdése, b) 29. §-a, c) 29/B. §-a, d) 30. § (1) bekezdés c) pontja, e) melléklete. 4 (2) Hatályát veszti a) a Fot. VI. Fejezete, b) a Fot. 30. § (1) bekezdés d) pontja, c) az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet és d) az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 6/2011. (II. 11.) Korm. rendelet.

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 1-jén lép hatályba. (2) A 10. § (2) bekezdése 2013. szeptember 30-án lép hatályba. (3) A 2. § és a 10. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) és a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Egyezmény) összhangjának megteremtése érdekében szükséges a Fot. fogyatékos személy fogalmának módosítása, a fogalom tartalmának bővítése. A törvényjavaslatban (a továbbiakban: Javaslat) szereplő fogalom kidolgozásában részt vett a fogyatékosságügyi civil szervezetek képviselőiből és a szabályozással érintett kormányzati szakértőkből álló munkacsoport. A Javaslat célja továbbá az Országos Fogyatékosságügyi Tanács összetételére és működésére vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, a törvényben szereplő, lejárt akadálymentesítési határidők hatályon kívül helyezése, illetve az Országos Fogyatékosságügyi Program és az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Terv szabályozásának racionalizálása.

A Fot. szerinti fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás,
amely a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérséklését célozza. Havi összegét az önkiszolgálási képességtől függően a Fot. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65%-ában, illetve 80%-ában határozza meg. Az ellátás mértékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez kötött meghatározása eredetileg azt a célt kívánta szolgálni, hogy a támogatás értékállósága a beépített automatizmus révén biztosított legyen. Tekintettel azonban arra, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2009 óta nem emelkedett, a fogyatékossági támogatás értékének megőrzését hatékonyabban szolgálja az a megoldás, ha az öregségi nyugellátásokat érintő mindenkori nyugdíjemelés mértékével azonos módon kerül sor a fogyatékossági támogatás összegének emelésére. Ez azt jelenti, hogy 2013. június 1-jétől az ellátás összege nem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez igazodik, hanem konkrét összegben kerül meghatározásra a Fot.-ban, amely összeg ezt követően évente a mindenkori nyugdíjemelés mértékének függvényében emelkedik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz
A Fot. fogyatékos személy fogalmának meghatározása az Egyezmény ratifikációjából eredő kötelezettség. Az Egyezmény hazai végrehajtásáról szóló országvédésre 2012 szeptemberében került sor az Egyezmény nemzetközi ellenőrzését végző ENSZ-Bizottság előtt. A Bizottság a védés alapján elfogadott zárókövetkeztetésekben felhívta Magyarországot a fogyatékos személy fogalmának újradefiniálására.

A 2. §-hoz

A fogyatékosságügyi civil szervezetek képviselőiből és a szabályozással érintett kormányzati szakértőkből álló munkacsoport javaslata értelmében a Fot. hatályos rendelkezései között jelenleg szereplő, lejárt akadálymentesítési határidők helyett nem célszerű a törvényben újabb határidőket rögzíteni. A Javaslat értelmében az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának ütemezése az Országos Fogyatékosságügyi Program tartalmi
elemei közé fog tartozni.

A 3. §-hoz

A 2012-ben átalakított, új foglalkozási rehabilitációs rendszer célja a
fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek integrált
foglalkoztatásának elősegítése az egyénre szabott támogatások és szolgáltatások nyújtásával. Ehhez – a korábbi gyakorlattól eltérően – nemcsak a védett munkahelyek számára biztosít normatív támogatást, hanem pályázat útján valamennyi akkreditált munkáltató, szociális foglalkoztató támogatásban részesülhet a központi költségvetésből. A Fot. e paragrafusa az új foglalkozási rehabilitációs célokkal összhangban a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelően szabályozza a foglalkoztatással kapcsolatos állami szerepvállalást.

A 4. §-hoz

A Javaslat 4. §-ában foglaltak eredményeképpen – az öregségi nyugellátások 2013. évi 5,2%-os emelése mértékének megfelelően – a fogyatékossági támogatás alacsonyabb mérték szerinti összege 2013 június hónaptól havi 975 forinttal, 19 500 forintra, a magasabb mérték szerinti összege havi 1200 forinttal, 24 000 forintra emelkedik. 2014. január 1-jétől az éves emelésre a nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről szóló kormányrendeletben kerül sor.

Az 5. §-hoz Az Országos Fogyatékosságügyi Program és az annak végrehajtását szolgáló Intézkedési Terv racionalizálása érdekében szükségessé vált az Intézkedési Terv megalkotásának kötelezettségét törvényi szinten rögzíteni, hiszen a Program az Intézkedési Terv elfogadása nélkül érdemben nem hajtható végre. A hatályos normaszöveg szerint az egyes célokhoz, intézkedésekhez rendelt források meghatározása a Program feladata, a gyakorlatban azonban ezt minden esetben az Intézkedési Terv tartalmazta, ezért ennek törvényi rögzítése is indokolt.

A 6. §-hoz

A fogyatékos személyek jogainak előmozdítása, életminőségük javítása,
önálló életvitelük támogatása érdekében nyújtott, európai uniós forrásból finanszírozott, illetve hazai költségvetési támogatások túlnyomó többsége esetében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. jár el közreműködő szervezetként. A szervezet 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság, amelyet elsődlegesen éppen az ilyen támogatások kezelése céljából alapított a Kormány. Szakmai és technikai szempontból is célszerű e feladat törvényi szintű rögzítése. 7

A 7. §-hoz

A javasolt intézkedés a fogyatékossági támogatásban részesülő, súlyosan
fogyatékos emberek mellett a vakok személyi járadékában részesülő személyeket is érinti, tekintettel a kétféle ellátotti kör hasonló élethelyzetére, valamint a két ellátás szoros szabályozási összefüggéseire. A vakok személyi járadékának összege 2013 június hónaptól havi 15 360 forintról havi 800 forinttal, 16 160 forintra emelkedik. Az emelt összegű fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka legkorábban a júniusi jogosultsági hónapra vonatkozóan illeti meg az ellátottakat. Tekintettel arra, hogy a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát havonta, a tárgyhónapot követően folyósítják, az érintettek július hónaptól fogják majd a június hónapra járó magasabb összegű ellátásukat megkapni.

A 8. §-hoz

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott
testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat,
valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII.
22.) Korm. határozat végrehajtásaként az Országos Fogyatékosságügyi Tanács
működéséről a jövőben kormányhatározat fog rendelkezni. A jelenleg működő Tanácsot a Fot. hozta létre, ezért a tagok megbízatásának megszűnését is ebben a jogszabályban szükséges rögzíteni.

A 9. §-hoz

A rendelkezés technikai, pontosító módosításokat tartalmaz. A Fot. 18. §
(3) bekezdésében megjelölt feladatot a Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól a Magyar Olimpiai Bizottság vette át, ezért
szükségessé vált ennek törvényi rendezése is.

A 10. §-hoz

A Fot. jelenleg több olyan, az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésére vonatkozó határidőt tartalmaz, amely lejárt, így – a 2. §-hoz kapcsolódó indokolásnál leírtak mellett, azzal összhangban – ezek hatályon kívül helyezése technikai szempontból is indokolt. A 8. §- hoz fűzött indokok alapján szükségessé vált az Országos Fogyatékosságügyi Tanács működésére vonatkozó teljes szabályozás kormányhatározatban történő rendezése. Ennek megfelelően sor kerül a Tanácsra vonatkozó törvényi rendelkezések, illetve a működéséről szóló kormányrendelet hatályon kívül helyezésére.

A 11. §-hoz
A 11. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*


+ 6 = tizenkettő

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Bélyegalbum - A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének műsora - műsorvezető: Turcsányi Éva
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: Egészségedre - Turcsányi Sipos Éva műsora

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. június 27. hétfő, László napja van.
Ma van a(z) Cukorbetegek világnapja, Szt. László napja, Határörség napja.
Az év 26. hete és 178. napja.
Holnap Levente, Irén napja lesz.

1638. Désen I. Rákóczi György elnökletével több napos vallási vita kezdődik. Az 1579-es hitvallás szerint határozza meg az unitárius hittételeket.


1697. A sátoraljaújhelyi (Zemplén megye) vásáron kuruc szegénylegények megtámadják a sokadalmat vámoló császári katonaságot.


Petőfi Sándor: Arany Lacinak

Laci te,
hallod-e?
Jer ide,
jer, ha mondom,
rontom-bontom,
ülj meg itten az ölemben,
de ne moccanj, mert különben
meg talállak csípni,
így ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
s nyisd ki füledet,
nyisd ki ezt a kis kaput;
majd meglátod, hogy mi fut
rajta át fejedbe...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
szállj be Laci fejibe..."

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kilenc mínusz négy = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 311
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com