Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Szevasztok - Gárdonyi Szilárd m*sora
52
hallgató

Fogyatékos gyermeket nevelő szülők munkajogi helyzete

- 2020. március 30. 17:58 - 613 megtekintés

A magyar munkajogi szabályozás a fogyatékos gyermeket nevelő szülők mellett szélesebb munkavállalói kör számára is biztosít némi kedvezményt. A hozzátartozója (így pl. gyermeke) tartós, személyes gondozását végző, illetve a gyermeket saját háztartásban nevelők számára néhány, az általánostól kedvezőbb szabály szerepel a munka törvénykönyvében. A fogyatékos gyermeket nevelő munkavállalóknak két plusz nap pótszabadság is jár, de kifejezetten a fogyatékos gyermekre tekintettel járó más munkajogi kedvezmény sajnos nincs és a jelenlegi, koronavírus okozta járványügyi helyzetben sincs a fogyatékos gyermeket nevelő munkavállalókra vonatkozó kedvezmény.

A hozzátartozóját személyesen ápoló munkavállaló a munkavégzési helyétől eltérő helységben csak a munkavállaló hozzájárulása esetén foglalkoztatható, illetve ha előreláthatólag egy hónapot meghaladóan szükséges a hozzátartozó személyes ápolása, akkor a munkavállaló két év fizetés nélküli szabadságra mehet. A gyermek 4 éves koráig a munkavállaló 4 órás részmunkaidőt kérhet, illetve a gyermeke tartós betegségére vagy fogyatékosságára tekintettel folyósított gyes időtartama alatt (a gyerek 10 éves koráig) fizetés nélküli szabadság jár a gyermek személyes gondozása érdekében, amely alatt a munkáltató nem mondhat fel. Előbbiek részletesebb munkajogi szabályai lent olvashatók és szót ejtünk arról is, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalma azt a munkavállalót is védi, akit gyermeke fogyatékossága miatt ért hátrány.

A fogyatékos, 16 évesnél fiatalabb gyermek után plusz 2 nap pótszabadság jár

Valamennyi munkavállaló számára pótszabadság jár a 16 évesnél fiatalabb, saját háztartásában nevelt gyermeke után. A pótszabadságot a szülő, örökbefogadó szülő, nevelőszülő, a szülővel együtt élő házastárs/élettárs, illetve az veheti igénybe, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték. Egy gyermek után 2 munkanap, két gyermek után 4 munkanap, kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.

A munka törvénykönyve kifejezetten a fogyatékos gyermeket nevelő munkavállalók számára biztosított kedvezménye, hogy a 16 évesnél fiatalabb gyermekek után járó pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként további két munkanappal emelkedik. A plusz 2 munkanap pótszabadság arra a gyermekre tekintettel jár, aki fogyatékosságára magasabb összegű családi pótlékot állapítottak meg.

Fontos tudni, hogy a gyermek utáni pótszabadságokat az a munkavállaló veheti igénybe, akivel a gyermek életvitelszerűen együtt él, tehát aki a gyermeket saját háztartásában neveli és gondozása alól rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközben kerül ki. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy bentlakásos intézetben elhelyezett gyermek után pótszabadság nem jár.

Tehát annak a munkavállalónak, aki saját háztartásában neveli és életvitelszerűen együtt él a 16 évesnél fiatalabb gyermekével, és e gyermekre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot állapítottak meg, az alábbi pótszabadságra jogosult összesen:

 • egy gyermek után 4 munkanap
 • két gyermek után 6 munkanap (ha mindkét gyermek fogyatékosnak számít, akkor 8 munkanap)
 • kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap + fogyatékos gyermekenként két-két munkanap.
A hozzátartozó tartós, személyes gondozását, ápolását végzők kedvezményei
 
A munka törvénykönyve hozzátartozókat meghatározó felsorolása tágabb a hétköznapi értelemben vett „szűk családtagoknál”. A törvény hozzátartozónak tekinti a munkavállaló házastársát, egyeneságbeli rokonát (pl: szülő, nagyszülő, gyermek), az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermekét, az örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülőjét, a munkavállaló testvérét, élettársát, a munkavállaló egyeneságbeli rokonának házastársát, továbbá a munkavállaló házastársának egyeneságbeli rokonát és testvérét, illetve a munkavállaló testvérének házastársát is. Ez alapján tehát kedvezőbb szabályok vonatkoznak pl. arra a munkavállalóra is, aki szüleit, nagyszüleit, házastársát, élettársát, sógorát vagy a házastársa szüleit/gyermekét/testvérét gondozza.
Aki hozzátartozóját gondozza, az a munkaszerződéstől eltérő helységben csak a munkavállaló hozzájárulása esetén foglalkoztatható
A munka törvénykönyve alapján a munkáltató fő szabály szerint jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérően foglalkoztatni, tehát eltérő munkakörben, eltérő munkahelyen vagy más munkáltatónál történő munkavégzést rendelhet el egyoldalúan (a munkavállaló beleegyezése nélkül). A munkavállalóra kedvező szabály, hogy a gyermek 3 éves koráig, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő a gyermek 16 éves koráig, illetve a hozzátartozója tartós, személyes gondozását végző munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más településen végzendő munkára. A személyes gondozást, annak indokoltságát és időtartamát a hozzátartozó kezelőorvosa igazolja.
Két év fizetés nélküli szabadság a hozzátartozó ápolására
A munkavállaló a fent felsorolt hozzátartozója (pl. gyermeke, szülője, házastársa) tartós személyes ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe legfeljebb két évre. A fizetés nélküli  szabadság a hozzátartozó ápolásának idejére jár, és csak akkor igényelhető, ha a munkavállaló személyesen végzi az ápolást, amely időtartama előreláthatólag meghaladja a harminc napot. A fizetés nélküli szabadság kiadását a munkáltató nem tagadhatja meg. A kezdőnapját legalább 15 nappal előtte, a fizetés nélküli szabadság megszüntetését pedig 30 nappal előtte írásban be kell jelenteni a munkáltatónak.
Az ápolásra szoruló személy kezelőorvosának igazolni kell az ápolás indokoltságát és időtartamát is. A fizetés nélküli szabadságot követően a munkáltató köteles az időközben történt bérfejlesztéshez mérten megemeli a munkavállaló munkabérét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkáltató felmondhat annak is, aki a hozzátartozója otthoni gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van, azonban a felmondási idő legkorábban a fizetés nélküli szabadsága lejártát követő napon kezdődik (tehát a munkaviszony csak a fizetés nélküli szabadságot követően szűnik meg ténylegesen).
A gyermekre tekintettel kedvezőbb szabály
 
Kötelező 4 órás munkaidő, ha a munkavállaló kéri
A gyermekét saját háztartásában nevelő munkavállalót a gyermeke négyéves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig – a munkáltató köteles 4 órás (a teljes munkaidő fele) részmunkaidőben foglalkoztatni, ha a munkavállaló ezt kérelmezi. A munkáltató engedélye a 4 órás részmunkaidőhöz nem szükséges, de megjegyezzük, hogy a felek közös megegyezéssel más időtartamú (pl. 6 órás) részmunkaidőben is megállapodhatnak.
Fizetés nélküli szabadság a gyes idejére
 
A magasabb összegű családi pótlékra is jogosító, jogszabályban (5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. melléklete) felsorolt tartós betegségben szenvedő vagy súlyos fogyatékos gyermeket saját háztartásában nevelő szülő a gyermeke 10. évének betöltéséig gyermekgondozást segítő ellátásra (gyes) jogosult. A gyes folyósításának időtartama alatt, gyermeke 10. évének betöltéséig a munkavállalónak fizetés nélküli szabadság jár a gyermeke személyes gondozása érdekében. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyes annak is jár, aki a fizetés nélküli szabadságot nem veszi igénybe.
 • A fizetés nélküli szabadság kiadását a munkáltató nem tagadhatja meg, és akkor is igénybe vehető, ha a munkavállaló a gyermek 10. évének betöltése előtt munkába állt (pl. a gyerek 7 éves korában visszament dolgozni a szülő, de gyermeke nem bírja az egész napos iskolát, akkor a szülő jogosult ismét fizetés nélküli szabadságot igénybe venni).
 • A fizetés nélküli szabadság kezdőnapját legalább 15 nappal, a megszüntetését pedig 30 nappal előtte írásban be kell jelenteni a munkáltatónak.
 • A fizetés nélküli szabadságot követően a munkáltató köteles az időközben történt bérfejlesztéshez mérten megemeli a munkavállaló munkabérét.
 • A gyes folyósítására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt a munkáltató nem jogosult felmondani.
Beteg gyerek ápolása esetén a felmondási idő a betegállomány lejártával kezdődik
Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkáltató felmondhat betegség és táppénz ideje alatt is, de aki beteg gyermeke ápolása miatt van keresőképtelen állományban (gyermekápolási táppénzen), annak a felmondási ideje a keresőképtelenség lejártát követő napon kezdődik.
Hátrányos megkülönböztetés tilalma
A magyar és az európai közösségi jog is tiltja a fogyatékosságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést és védelemben részesíti azt a munkavállalót is, akit gyermeke fogyatékossága miatt ért hátrányos megkülönböztetés. Diszkriminációnak minősül tehát, ha kedvezőtlenebb bánásmódban részesül az a munkavállaló, akinek gyermeke fogyatékossággal él, mint a munkatársai. Tehát, pl. akit azért nem vesznek fel egy olyan munkakörbe, amelyre egyebekben megfelelne, mert a leendő munkáltató tudomására jutott, hogy a pályázó gyermeke fogyatékossággal él, vagy aki ugyanezért nem kap fizetésemelést, továbbá az is, akit gyermekére tekintettel illetlen, sértő megjegyzésekkel illetnek, akkor bár önmaga nem számít fogyatékos személynek, mégis jogvédelmet kérhet hátrányos megkülönböztetés miatt az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól, vagy az ügy jellege szerint személyiségi jogi vagy munkajogi keresettel bíróságtól.
A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


+ 7 = tizenegy

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 9:00: - Zsuffa Péter műsora két órán keresztül
  Zsuffa Péter 1998-ban kezdett rádiózni Egerben a Rádió7 101.9-en. Akkor egy 3 fős stábbal indult a Starsky és Hutch Jazz Klub.

  Az idők folyamán sokminden változott, így a csapat is a műsor is más lett, de egy dologban 1998-óta nincs változás.
  Ebben a 2 órás Zsuffa Péter Jazz Klubban mindig a lehető legjobb zenék szólnak a világ legjobb jazz-muzsikusaitól.
  Zsuffa Péter a jazz műfaj egyik leglelkesebb hazai szakértője és kutatója. Műsora alap a jazz műsorok palettáján, ha kikapcsolódni szeretnél és elfelejteni a mindennapok rohanását; ez az amit keresel.
 • 11:00: Szevasztok - Szicsó (Gárdonyi Szilárd) fiatalos "bolondos" műsora, ahol a jókedv-kacagás a lényeg. Az önfeledt poénkodás a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni.
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: - a Hobby Rádió informatikai magazinja (a pénteki műsor ismétlése)

  Érdeklik önt az informatikai újdonságok? Szeretne naprakész információkat kapni a szoftverek akadálymentességéről? Szeretne képben lenni az IT világ fontosabb történéseivel? Ha ezekből legalább egyre igen a válasz, hallgassa a műsort minden pénteken 8-tól (ismétlésként este 20-tól) a Hobby rádióban!

  Rövid bemutatók, interjúk, érdekes beszélgetések. Az önfelett szórakoztatást a három házmester biztosítja: Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté.

  Gépház - Kopogjon be hozzzánk!

 • 16:00: US fever show - listavezető dalok Amerikából két órán keresztül
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - a HELMA beszélgetős irodalmi műsora. Szerzők és könyveik bemutatása. - Műsorvezetők: Pregh Balázs és Dvariecki Bálint
  A HELMA kiadónál megjelenő szerzők és azok köteteinek bemutatása.

  Izgalmas és érdekes szerzőkkel és kötetekkel ismerkedhet meg a hallgatóság.

  Ha szereted a könyveket, szeretnél a szerzők életébe bekapcsolódni, akkor itt a helyed nálunk!

  Az adások 40-60 perces időtartamban mutatják be az aktuális vendégünket, írói munkásságát.

  A két műsorvezető Pregh Balázs és Dvariecki Bálint vár mindenkit szeretettel!

  Keresd hangoskönyveinket a www.helma.hu web-oldalon.
  A HELMA Facebook oldala
 • 21:00: - Zsuffa Péter műsora két órán keresztül
  Zsuffa Péter 1998-ban kezdett rádiózni Egerben a Rádió7 101.9-en. Akkor egy 3 fős stábbal indult a Starsky és Hutch Jazz Klub.

  Az idők folyamán sokminden változott, így a csapat is a műsor is más lett, de egy dologban 1998-óta nincs változás.
  Ebben a 2 órás Zsuffa Péter Jazz Klubban mindig a lehető legjobb zenék szólnak a világ legjobb jazz-muzsikusaitól.
  Zsuffa Péter a jazz műfaj egyik leglelkesebb hazai szakértője és kutatója. Műsora alap a jazz műsorok palettáján, ha kikapcsolódni szeretnél és elfelejteni a mindennapok rohanását; ez az amit keresel.
 • 23:00: Szevasztok - Szicsó (Gárdonyi Szilárd) fiatalos "bolondos" műsora, ahol a jókedv-kacagás a lényeg. Az önfeledt poénkodás a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2023. június 4. vasárnap, Bulcsú napja van.
Az év 22. hete és 155. napja.
Holnap Fatime napja lesz.

1189. III. Béla nagylelkűen látja el I. Fridrik kereszteshadát. A királyné bíborral bevont és gazdagon bútorozott sátort ajándékozott a császárnak. Béla pedig úgy itt, mint az ország déli határánál, nagymennyiségű élelmiszerrel látta el ingyen a hadat.


1508. Az egy éves és tizenegy hónapos II. Lajos koronázása Fehérvárott, Bakacs Tamás bíbornok érsek által. Az ez évi rákosi országgyűlés föltételesen engedte meg a csecsemő Lajos koronáztatását.


Vidor Miklós: Labda

Bokorsövény fölött
a labda átszökött,
a kőrakásra ugrott,
s abban a pillanatban
átrúgtatta a partot,
s a gyors folyóba csattant:
az ár csobogva
továbbsodorta.

Úszott a labda, útra kelt,
a víz alatta
énekelt,
hullám dobálta,
elkapta hab,
forgó lökött rajt
jó nagyokat.

De ő nem bánta.
Hej, bántam én!
A parton állva
sirattam én!
Kértem is volna
békítve már,-
hullámsodorban
rég messze jár!

Még egyre látom:
föl-le bukik,
habtaraj-háton
tengerekig,
úsztatja tőlem
a gyors folyó,
tűnő időben
kalandozó!

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


három mínusz három = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 317

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com