Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Lord - Kisfiú
54
hallgató

„Magyarázom a bizonyítványom…” – Híres magyarok az iskolában – Csokonai Vitéz Mihály

- 2020. november 17. 8:00 - 1211 megtekintés

Gyakran tapasztaljuk, hogy a különleges képességekkel rendelkező tehetségek nehezen viselik a fegyelmezést, különösen kamaszkorban. Csiffáry Gabriella Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa több évtizede kutatja és publikálja a magyar szellemi élet jeles képviselőinek írásos emlékeit. A szerző eddig megjelent tizennégy kötetének történeti forrásanyaga jórészt közgyűjteményekben lévő hagyatékokból és feltáratlan kéziratos anyagokból került ki. A kötetben szereplő írók, […]

Gyakran tapasztaljuk, hogy a különleges képességekkel rendelkező tehetségek nehezen viselik a fegyelmezést, különösen kamaszkorban. Csiffáry Gabriella Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa több évtizede kutatja és publikálja a magyar szellemi élet jeles képviselőinek írásos emlékeit. A szerző eddig megjelent tizennégCsokonai vitéz mihályy kötetének történeti forrásanyaga jórészt közgyűjteményekben lévő hagyatékokból és feltáratlan kéziratos anyagokból került ki. A kötetben szereplő írók, költők, színészek, képzőművészek és tudósok – lázadó és eleven természetük miatt -már gyermekkoruktól fogva szembekerültek az iskolai regulákkal. Nem tudtak és nem is akartak megfelelni az elvárásoknak. Fontosabb volt számukra, hogy megtalálják a saját hangjukat és a tehetségüknek megfelelő pályát. Kötetünk híres emberek iskolai kudarcaival – olykor sikereivel – ismerteti meg az olvasót. Sorsuk példaértékű számunkra, mert, bár jelentős hátránnyal indultak útnak, akaraterejüknek, megszállottságuknak köszönhetően rendkívüli hírességekké váltak. Legújabb sorozatunkban egy-egy híresség születésének napján megismerhetik rövid önéletrajzát, iskolai eredményeit, Csiffáry Gabriella: „Magyarázom a bizonyítványom…” – Híres magyarok az iskolában c. könyve alapján.

Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály költő 1773. november 17-én született Debrecenben. Apja, Csokonai József borbély-sebész, anyja Diószegi Sára.
1780-tól a Debreceni Református Kollégiumban tanult, ahol Budai Ézsaiás, Budai Ferenc, Fodor Gerzson és Kovács József voltak tanárai. 1788. április 8-án vették fel a Kollégium felső tagozatára. 1791 és 1792 között írta meg a Békaegérharc című versét.11792 nyarán ismerkedett meg Kazinczyval, aki biztosította őt a támogatásáról.2 1793-ban jelent meg Broughton religiói lexiconára című költeménye a Magyar Hírmondóban.3 1794-ben műveinek megjelenését, közöttük A méla Tempefői avagy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországban című színpadi játékát is a Magyar Hírmondó harangozta be.4 A debreceni Kollégium jegyzőkönyve szerint már 1794. január 11-étől a poétái osztály köztanítója lett.5 Szabadelvű tanítási módszere és eszméi azonban „veszélyessé” váltak a Kollégium vezetősége szemében. Feltételezhető, hogy 1795 május 20-án feltehetően jelen volt Pesten a Martinovics Ignác és társai, Szentmarjay, Sigray, Laczkovics, Hajnóczy kivégzésén. Néhány héttel később, a Kollégium szabályainak megsértése miatt 1795-ben kicsapták az iskolából. Ez év április elején hat verse is megjelent az Urániában. Sárospatakon lett joghallgató, de tanulmányait hamarosan befejezte, majd Debrecenbe ment, ahonnan Pest felé vette az útját. 1796-ban Pozsonyba ment az országgyűlésre, remélve, hogy verseinek kiadásához pártfogót talál, de csak az általa szerkesztett Diétái Magyar Múzsában tudta kiadni egy részüket.6 Komáromba utazott, hol 1797. április 26-án tartotta a megye fölkelő gyűlését; itt írta a fölkelésre buzdító verseit. Ekkor ismerkedett meg Vajda Juliannával, egy gazdag komáromi kereskedő leányával, versei halhatatlan Lillájával, melynek köszönhetően született meg a Lilla című, Érzékeny dalok 111. könyvben alcímű szerelmi ciklusa.71798 márciusában Keszthelyre utazott Sárközy Istvánnak, Somogy megye alispánjának hívására. Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság is ekkor választotta tagjává. Itt fejezte be 1799 telén a Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársángon című művét.8 1799 májusában a csurgói ref. gimnázium segédtanára lett, ahol poétikát tanított. 1799 augusztusában adta elő tanítványaival a Pofók vagy Cultura, szeptemberben pedig a Karnyóné című vígjátékait. Azonban még ez év telén elhagyta Csurgót. 1800 márciusában tért vissza szülővárosába. 1801 júliusában találkozott Kazinczy Ferenccel, majd Pestre ment. A biztos megélhetés miatt állásért folyamodott a Magyar Hírmondónál és a Széchenyi könyvtárnál; eredménytelenül. 1803-ban Bécsben kinyomtatták az Anakreoni dalok című verseskötetét, s ekkor születtek A reményhez, A rózsabimbóhoz, a Tartózkodó kérelem, A tihanyi ekhóhoz és A pillangóhoz című versei. A költő halálának körülményei közismertek. Amikor a dúsgazdag Rhédey Lajos császári kamarás neje, Rhédeyné Kácsándy Terézia 1804. április 6-án Nagyváradon elhalálozott, Rhédey Csokonai Vitéz Mihályt kérte fel egy búcsúztató beszéd megírására. A temetésen elhangzott búcsúversét, A lélek halhatatlanságát? azonban sokan gyalázták és nevetségessé tették. A temetést követő rágalmazások, pletykák és rosszindulatú vádaskodások, valamint a Rhédeyvel történt éles levélváltása hozzájárult a költő összeroppanásához. Csokonai ezen a nevezetes hideg tavaszi napon megfázott, melynek következtében tüdő- és mellhártyagyulladást kapott. Legyengült szervezete, mely egyébként is hajlamos volt a tuberkulózisra,10 nem tudott megbirkózni a betegséggel.11
Tanulmányírás mellett (pl. A verscsinálásról közönségesen, Az epopoeá-ról közönségesen) fordítással is foglalkozott. Lefordította Ewald Christian Kleist Frühling (Tavasz) című költeményét,12 Gotfried August Bürger Európa elrablása című művét, Vergilius Georgikonját, de fordított Moliére-t is,13 sőt 1793-ban diákként részt vett Mozart Varázsfuvolájának fordításában (Boszorkánysíp).
1805. január 28-án, harmincegy éves korában hunyt el Debrecenben.
*
Csokonai 1780-tól volt tanulója a Debreceni Református Kollégiumnak, ahol 1794. január 11-én választották meg a poétái osztály nyilvános tanítójának (publicus praeceptor) a Debreceni Ev. Ref. Főiskolán. Szabályszegései miatt többször az iskolaszék elé került. 1794. december 6-án a Főiskola ítélőszéke megvádolta azzal, hogy nem vesz részt az istentiszteleteken, helyette inkább borozással és pipázással tölti az idejét, ezért megfenyegették, hogy ha több ily kihágást tesz, akkor elmozdítják a tanítói hivatalából. 1795 húsvétján Kiskunhalasra küldte a Kollégium legációba. Közben Kecskeméten is járt. Dolga végeztével azonban nem tért vissza Debrecenbe, hanem Pestre ment és felkereste Dugonicsot és Virág Benedeket. Pünkösdkor Szabadszállásra ment legációba, s csak június elején tért vissza Debrecenbe. Hazatérte után újra perbe fogták. Különféle fegyelemsértések voltak a rovásán, különösen az, hogy Szilágyi Gábor professzorról gúnydalt énekeltetett tanítványaival a Nagyerdőn. 1795. június 15-én a Főiskola imatermében búcsúzott el tanulótársaitól. Bár ez évtől már a sárospataki kollégium hallgatója lett, de 1796-ban, még a közvizsgálat előtt megszakította a tanulmányait.

EMLÉKEZETNEK OKÁÉRT
Az olvasónak Istentől kegyelmet, az emberektől jóakaratot!
Jóllehet én az élő Istent és tulajdon lelkem esmeretét merem tanúbizonyságúl arra hívni, hogy én az én búcsúzó orációmmal senkit megbántani nem akartam, s végső kimozdulásomkor nem váltam ollyan céllal, sőt amit keményebbnek láttam is benne, kivontam önnön magam; mégis én, minekutánna utolsó megválásomkor is, – amidőn legfőbb nyereségemnek tartottam volna a sine fine való elmenést minden beneficium nélkül 8-ik esztendőmre, – az én búcsúzó orációmért az egész kálvinistaság előtt infámissá, az egész haza előtt boldogtalanná, minden esmerőim előtt tilalmassá tétettem válna: körülnéztem magamat, merrefordítsam szemeimet s igyekezetemet, magamat megkérdeztem. Tegnap egész napon, kivévén, amelly két órát kedves egypár barátim tőlem elloptak, vagyis megadtak, és a múlt éjszaka is irtóztató hánykolódások között, mellyet jövendő gyalázatom s szerencsétlenségem okozott, látván egészségemnek öszvebomlását, elmémnek öszverokkanását: ma reggel, kissebbnek tartván mindennek mintsem magamnak elrontását, nekibátorítottam, nekivígasztaltam magamat, és mindeddig víg elmével lévén, illy határozást tettem: „Emlékezetnek okáért!”
Június 18-dikán 1795.

Én Csokonai Vitéz Mihály eddig mintegy 8-adfél esztendőt tőltvén a debreceni Kollégiumban az én tulajdon születésem földén, minekutánna az én elbúcsúzó orációmért a példa nélkül való és Kollégium históriájába nem történt büntetésre ítéltettem válna méltónak, hogy t. i. én testimóniumot, amit a tolvajnak, kunyhóverönek, káromkodónak, részegesnek, paráznának, veszekedőnek is lehet reményeim, ne nyerjek, és hogy én a Kollégiumba többé, ami a cigánynak is szabad, bemenni ne merészeljek, és énhozzám is egy deák se merjen jönni vagy szólni, ha csak Kollégium ellenségének nem akarja mondatni magát, ezen infámáltatás pedig a deákság előtt elolvastasson: és láttam volna, hogy az a haza, mellyet dajkámnak hívtam, tőlem irtózik; az a Kollégium, mellyet Alma Maternek tartottam, kebeléből számkivetett; azok a Fejeim, kikben atyáimat néztem s boldogítóimat, a kétségbeesés torkába vetni nem irtóznak; az a vallás, mellyet örömömnek, díszemnek s vigasztalásomnak reménylettem, maga előtt únalmassá, sáfárjai előtt meggyülöltté, fiai előtt semmit nem reménylővé tett; – megirtózván magamba, hogy ezek a kedves nevek is viselhetnek olly borzasztó és szívetvérző képzeleteket, meghatároztam magamba, hogy idegen földön, idegen társaságba, idegen szívek előtt, idegen vallás kebelébe állítsam fel magamat, aminthogy egy ember, akinek útja mindenfelől be van vágva, árokugrással, aki infámálva van, a magánosság falai közé való búvással etc. segíthet magán egyedül, mikor így vallása s hazafölde kebeléből számkivetve még a kálvinisták között remete és néma baráttá tétetik anélkül, hogy valaki egy darab kenyérrel, vagy egy krajcárral megajándékozná illy strictioris observantiafráterségért, nem jobb-é tehát illyen remete és néma rollét játszani ollyan theátromba, ahol a magánosság lakik, kívül a világ bolond lármáján, az örömmel s jó élettel, kivül a világi élet gondjain? ott sem lesznek irgalmatlanabb törvények, büntetések és szívek! – legalább potomra. Ha az én magam és az én szerencsém felkoncoltatása nélkül nem lehetnek elevenek mások és az ö szerencséjek: legalább az én káromnak egyrésze megfordul, 6 pro cento. Ha a Kollégium java azon áll: ám legyen! De ha az csak az én vétkemnek büntetése: esküszöm a Legfőbb Jóságra, arra a más példát hagyott emberszerető Idvezitőre, bizonyságul hívom a keresztyéni szelíd szeretetet, bocsánatot, és az én dolgomat tudóknak lelki esméretével együtt a magamét, hogy én olly szörnyüt nem érdemeltem!!! Az orációért nem: ahonnan, hogy az titokba az egész világ előtt ne legyen, nyomtatásba akarom láttatni azt, amiért én megérdemlettem földönfutóvá és országos infámis huncfuttá tétetésemet. A belőle kihúzattakért nem: minden jurisprudentiát és philosophiátfel kívánok hányatni! De hiszen már e’ megesett és reményeim többé nem lehet; én zúgolódni, szemrehányást tenni nem akarok, és én szerencsétlen leszek. Boldogtalan jobbítása egy iffjú embernek! Uraim! ha ti énvelem úgy bántatok volna, mint akit egy nemes illetés nemes érzésekre billent, én ember lettem válna és szerencsés: így pedig se ti, se én célunkat el nem értük. Ha az én orációmat megvető indúlattalfogadtátok volna, ez a következése lett volna, hogy én alacsonyát gondolkozván tettemről, elpirúltam volna magamtól, magam megdorgálván magamat: vagy ha élőmbe raktátok volna, melly ir-tóztató az én vétkem, melly egy ember életében járó iszonyú büntetés legyen annak következése; és ti mégis, ti, csak nyakatokról elmenjek, nem nézitek az én vétkemet, nem akarjátok az én szerencsémet tövestől felforgatni, ha szárnyra nem repíttek is, de tollúimat nem kívánjátok kiszaggatni; egy nagy példáját adván a nagylelkűségnek, melly hatalmát láttatni akarja inkább mint éreztetni, annak tisztelésére felindítottatok volna, és én megátkozván a magam balgatagságát, alávaló characteremet a ti nagy szívetekbőlformálni tanúltam volna. Higgyétek el, hogy vágynak ollyan szerencsétlenül termett emberek, akiket haraggal, keménységgel, szemöldökkel a helyből sem lehet kimozdítani, nemesebb indító okokkal a toronyból is leugrathatni! – Hanem mindezeken én túl járok! Azt nincs kérni jussom vagy érdemem, hogy jól emlékezzetek rólam: csak azért esdeklem tehát előttetek, csak azért: hogy felejtsétek el; – ah, felejtsétek el örökre a boldogtalan kálvinista Csokonait, örökre, örökre felejtsétek el! Ö pedig szívénn fog benneteket tartani, nem a bosszúállásért: vesszen el az az alkalmatosság, melly neki arra módot nyújtson, s az a gondolat töröltessék ki az ő elméjéből, melly azt juttassa néki eszébe. Tiszteletes Szilágyi Gábor Uramnak azon élő Istenre való es-küvésemet most is és halálom órájánn is megújítom, hogy én a pasquillust nem írtam, átkot kérek a Jehovától azon nyomorúlt teremtésre, aki azzal tett nekem kárt: ő kegyelme azt mondotta nekem, hogy azt és mindent elfelejtett, nekem még javamat kívánja ezután is; azt köszönöm ö kegyelmének, Tiszteletes Professzor Uramnak, ah, bár eddig éreztette volna vélem annak hathatós erejét!
Már hát meg van határozva e rendkívül való, de rendkívül valóból származott gondolat! Éljen a törvény, éljenek a törvénytevők, éljenek a törvény alatt valók, éljen a Kollégium! Vesszen ezeknek ellensége. El is vész, Uraim! közületek: de felszüli Eger, vagy Kalocsa. Ámen.

So verschmachten junge Rosen
Von des Mittags Sonnenschein!
Édes Anyám Asszony! Kedves Öcsém! Szerelmes Barátim! Hív Tanítványaim! Mikor láttok, nem tudom. Éljetek szerencsésen, és a törvény ellen is szeressétek az egyedül titeket óhajtó és szerető
Csokonai Mihályt, maga kezével.
Bővebb tudósítást első stációmról várjatok; másikat az azután valóról; mikor helybe leszek pedig akkor egy nagyot. Tisztelem Főtiszteletü Super-intendens Uramat: s kérem, hogy szánjon! Ez a generál adieu!
Lelőhely: Tiszántúli Református Egyházkerület (TtREL) Nagykönyvtára.

 

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


kilenc - = 1

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

 

Nemzeti Együttműködési Alap

Vakrepülés Színtársulat

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft Hobby Rádió - MyOnlineRadio.hu

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 10:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenről valódi képet festeni. Az adások szereplői olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat. Könnyű téma, nehéz kérdések, alapos válaszok.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: - Turcsányi Sipos Éva műsora
  Beszélgetés betegségekről és azok alternatív úton történő egyszerű meggyógyításáról, megelőzéséről ismert emberekkel.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2024. április 22. hétfő, Csila, Noémi napja van.
Ma van a(z) Föld napja, Holocaust világnap, Ápolók napja Magyarországon.
Az év 17. hete és 113. napja.
Holnap Béla napja lesz.

1645. I. Rákóczi György a szövetséget a franciákkal és svédekkel megújította Munkácson.


1896. A képviselőház megszavazza a honalapítás ezredik évfordulójának törvénybe iktatását.


Héra Zoltán: Ó-kalendárium költőknek

"A Bika hava: szépség és erő.
Mit elrontottál, most halászd elő,
s meglásd meglesz a rend:
Vénusz és Gaia leginkább ilyenkor szeret.

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


nyolc mínusz kettő = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 324

A Kultúrtanya programajánlója

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány által üzemeltetett Kultúrtanya – integrált közösségi tér programjaiból ajánlunk!

Kultúrtanya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com