Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Online rádió hallgatása
Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el
Rádió hallgatása

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ráhel klub - a mikrofonnál Móni Robi és Sanyi
32
hallgató

Pályázat ingyenes Nyelvvizsga felkészítő képzésen való részvételre

- 2011. augusztus 16. 17:52 - 1055 megtekintés

Fiatal- és középkorú felnőttek pályázatot nyújthatnak be térítésmentes ANGOL nyelvtanfolyamon való részvételre.

A pályázaton minden olyan magyar állampolgár részt vehet, aki magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik és betöltötte (a pályázat beadásának időpontjában)a 18. életévét, de még nem töltötte be 52. életévét. Az egyes nyelvi szintekhez előzetes nyelvi ismeret szükséges. Korábban megszerzett nyelvvizsga bizonyítványbirtokában is pályázható a program, amennyiben az alapfeltételeknek megfelel a pályázó.

A program célja, hogy továbbképzési lehetőséget biztosítson mindazok számára, akik önerejükből hasonló képzéseken nem tudnak részt venni. Napra kész nyelvi tudást biztosítson a hallgatók számára a fenti célok figyelembevételével. Különös célja a pályázatnak, hogy a program által biztosított ismeretek birtokában javuljon a kedvezményezett munka-erőpiaci helyzete.

Fontos tudnivalók a programmal kapcsolatban:
A képzés helyszíne:Budapest XIV. és/vagy X. kerület. Képzőintézményi nyelvi labor. Kurzus indítás feltétele csoportonként 14 fő. Képzési szint: Alap kurzus (Alapfokú nyelvvizsga felkészítő tanfolyam)Közép kurzus (Középszintű nyelvvizsga felkészítő tanfolyam) A képzési programot a TELC nyelvvizsga rendszerre alapozva bonyolítják le, a vizsgán mért kompetencia-területeket dolgozzák fel az órákon; a fejlesztésfókuszában a nyelvi kompetenciák és a kommunikációs aspektusok állnak.

A képzés során az alábbi kompetenciákat kívánják fejleszteni:
1. Nyelvi motiváció
2. Szakmai érdeklődés
3. Felkészülés az egyes tréning napokra
4. Nyelvi rendszerező készség
5. Idegen nyelvi írásbeli készség (komplex)
6. Idegen nyelvi szóbeli készség (komplex)
7. Szókincs
8. Kommunikatív érték
9. Nyelvhelyesség
10. Beszédértés

A képzési program nyelvi szintmérést is tartalmaz, amely befolyással lehet a kurzusbesorolásra, annak ellenére, hogy a pályázó szabadon megadhatja képzési szintjét a pályázati eljárás során. A képzés kezdési időpontja minden tanfolyam esetében 2011. október hónap, a pályázati döntést és a beiratkozást követően. A képzés heti 4 kontakt órában valósul meg, 8 hónapon keresztül e mellett havi 8 óra távoktatási szakasz értelmezett. Így a teljes kontaktóra-szám: 128 óra, távoktatási óra: 64 óra, teljes óraszám: 192 óra. A kontaktórák órarend-szerint kerülnek lebonyolításra az alábbiak szerint. Kontakt órák az alábbi napokon lehetnek:kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Három idősávban valósulnak meg a kurzusbesorolások, ezek a következők:
1. sáv 08.00-12.00
2. sáv 12.00-16.00
3. sáv 16.00-20.00 (Például: A1/Kedd/2.sáv. Az “A1” megnevezésű csoport, amely alap vizsgára készülő hallgatókat tömörít, a keddi napon, a 2. sávban tartja foglalkozásait,azaz 12.00 és 16.00 között.) A pályázati adatlapon megjelölhető a sáv-választás, a napok vonatkozásában szintenként eltérhetnek az egyes kurzusok, így napokat előre meghatározni nem lehet!

A program távoktatási programelemet is tartalmaz. Minden tananyagot (elektronikus formában) a kedvezményezett számára (a program idejére) rendelkezésre bocsátjuk. A távoktatási programelem segítségével önálló tanulást és feladatmegoldást biztosítanak úgy, hogy nem kell megjelenni külön az oktatási intézményben. A kiadott feladatokat saját ütemben a távoktatási rendszer segítségével valósítják meg. A programhoz kapcsolódó tanulási segédleteket a program biztosítja a hallgatók számára. A távoktatási szakasz interneten keresztül valósul meg, a további tanulási segédletek letölthetők a programban résztvevők számára. A kontaktórákon a részvétel kötelező, maximum 10 óráról lehet igazoltan hiányozni, az ezt meghaladó mértékben történő hiányzás a programból való kizárást vonja maga után. (Az órákon történő megjelenést kérésre igazolják) A képzés 4. hónapjában próbavizsgát bonyolítanak le (a képzőintézmény belső szabályai szerint), amelyen a részvétel kötelező, javító-pótvizsga egy alkalommalbiztosítható a hallgató számára. A próbavizsga alkalmával legalább 51%-os teljesítményt kell tanúsítania a hallgatónak. Amennyiben a hallgató az 51%-otnem tudja teljesíteni, úgy javítóvizsgát tehet (a képzőintézmény belső szabályai szerint). A javító vagy pót próbavizsga eredményét tekintik véglegesnek. Amennyiben a próbavizsga alkalmával (beleértve a javítóvizsgát is) a minimum szintet nem tudja teljesíteni, úgy a programból való kizárását vonja maga után. A próbavizsga anyagát a kurzusvezető nyelvtanár határozza meg a csoport teljesítménye, és tanulási ütemezése alapján.

A programban való részvétel minden költségével, 100%-ban támogatott, vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg – kivételt képez a hallgató utazási-és étkezési költsége valamint a képzéshez kapcsolódó vizsgadíj, ezt a programelemet ugyanis a pályázat nem tartalmazza. A pályázathoz önerő biztosítása szükséges, amelynek mértéke 8600 Ft azaz Nyolcezer-hatszáz Ft. Az önerőt csupán sikeres pályázás esetében kell teljesíteni. A pályázat kezelője a sikeresen pályázókkal Támogatási szerződést és Felnőttképzési szerződést köt, az önerő teljesítése kizárólag a fenti szerződések megkötése után értelmezett. (A programból való kizárás esetén az önerő visszatérítésére nincs mód)A képzési időt követően (tehát a nyolc hónap letelte után) központi nyelvvizsgát meg kell kísérelni – a képző intézmény közbenjárásával. Amennyiben a nyelvvizsgabizonyítványt a hallgatónak nem sikerül megszereznie, úgy a képzés végétől számított egy éven belül kísérletet tehet a vizsga megszerzésére. (akár többszöris).

A hallgató a nyelvvizsgák eredményéről írásban nyilatkozni köteles a képző intézmény felé. Amennyiben a hallgató a fent említett egy év eltelte után sem tudja komplex vagy rész nyelvvizsga (vagy csak sikeres írásbeli, vagy csak sikeres szóbeli bizonyítványát bemutatni, úgy a támogatásként biztosított teljes képzési díj 25%-át egy összegben köteles megfizetni a támogatónak. Minderről a hallgató és a képzőintézmény kötendő “Támogatási szerződés” rendelkezik,amelynek tervezetét a sikeres pályázati döntés követően e-mailben (a további dokumentumokkal együtt) küldik meg a hallgató számára.

A pályázatot egy, eredeti példányban kell benyújtani. Kizárólag “xls” fájlformátumot fogadnak el- a pályázat benyújtását megelőzően győződjön meg a fájl formátumáról! Amennyiben a pályázó rendelkezik ajánlásokkal, támogatói nyilatkozatokkal,akkor azokat beszkennelve, lehetőleg PDF/JPG fájlformátumban mellékeljék a pályázati adatlappal egy e-levélben! (Az ajánlások formai kialakítását nem szabályozzák- ajánlások melléklése nem kötelező, ugyanakkor javítja a pályázó bírálati pontértékét.) A pályázati eljárás során hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat benyújtásának módja: A hiánytalanul kitöltött pályázati lapokat elektronikus formában, e-mailben kérik megküldeni a nyelvvizsgapalyazat@gmail.com címre. Pályázat benyújtásának határideje:2011. szeptember 19. (hétfő) 24.00. Tárgy mezőben kérik feltűntetni: “Nyelvvizsga Pályázat”

A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor automatikusan elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt. A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság értékeli, sorrendet állítanak és ennek alapján készíti el a Programkoordinációs Iroda a kurzusbesorolásokat,a bírálatok kiértesítőjét és a kurzusbesorolást e-mailben juttatják el a pályázók számára. A bírálatok során az alábbi kompetencia területeket vizsgálják és minősítik:
1. Formai követelményeknek való megfelelés: Célközönségnek megfelel-e Hiánytalanul kitöltött adatlap
2. Legmagasabb iskolai végzettség: Középiskolai végzettség Főiskolai végzettség Egyetem, szakirány szerinti végzettség
3. Képzésen való részvétel motivációi: Munkahelyi motiváció Személyes motiváció Fenntartható jövő motivációja Kompetencia fejlesztés motivációja
4. Összbenyomás a pályázati anyagról: Megjegyzés, egyéb bírálati vélemény

Bírálati határidő: 2011. szeptember 25. Tervezett támogatott keretlétszám: 150 pályázat, a támogatási keretösszeg erejéig. A pályázat automatikus pályázat, azaz pályázatot csupán a támogatási keretlétszám erejéig tudnak befogadni. (amennyiben a támogatási keretlétszám a pályázati határidő lejárta előtt betelik, úgy az adott pályázatot befogadni szintén nem áll módúkban – ez esetben e-mailben tájékoztatják az adott pályázót.) A pályázati programban való részvétel sikeres pályázás esetén nem átruházható még azonos szervezet esetén sem. A pályázaton való részvétel pályázati díj-köteles, amelynek mértéke 2000 Ft azaz Kettőezer Ft/ pályázat, ez az egyszeri pályázati eljárás díja. Az eljárási díj befizetését postai csekken lehet teljesíteni (postai csekkes pénztári számla ellenében). A pályázati iroda a pályázatok beérkezését követően pályázati visszaigazolást készít, amelyben rögzítésre kerül a pályázati azonosító és mellékelik a pályázati eljárási díj számláját. Felhívják mindenki figyelmét, hogy csupán a befogadott pályázatok esetében kell az eljárási díjat megfizetni, ha a pályázat a keretösszegen túl mutat, úgy a pályázat nem kerül befogadásra, így a pályázati eljárást sem indítják meg, tehát az eljárási díjat sem kell megtéríteni. Felhívják a pályázók figyelmét, hogy a pályázattal kapcsolatban kizárólag e-mailben nyújtanak felvilágosítást a pályázati szakaszban, telefonos megkeresést fogadni nem áll módukban. Információs szolgálat: nyelvvizsgapalyazat@gmail.com

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás
Köszönjük, ha nekünk adja adója 1 %-át!
Adószám: 18129982-1-41

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*


kilenc - = 1

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

MVGYOSZ. székházának felújítása

Online rádió

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: Mentők, tűzoltók - a T-Rádió műsora
 • 9:00: Ráhel Klub - Madarasi Mónika műsora
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: - Gery
  Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. A műsor élőben zajlik, így a hallgatók hozzászólását is várják a műsor készítői!
 • 15:00: Délután - benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 17:00: Nekem 80 - zenék a 80-as évekből
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: Mentők, tűzoltók - a T-Rádió műsora
 • 21:00: Ráhel Klub - Madarasi Mónika műsora
 • 22:00: - Molnár Szabolcs magyar zenei műsora vendégekkel
  Kizárólag magyar zenéről és magyar előadókról szóló két órás műsor. Egy műsoron belül a friss hazai újdonságok, és megszólalnak az előadók is. A Halgass Hazait című műsor hétről hétre ismert és kevésbé ismert magyar előadókat mutat be jó hangvételű, kötetlen beszélgetések formájában.

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2022. június 30. csütörtök, Pál napja van.
Ma van a(z) Péter-Pál napja, Szt. Péter, Szt. Pál, a keresztény vértanuk emléknapja, a magyar szabadság napja.
Az év 26. hete és 181. napja.
Holnap Tihamér, Annamária napja lesz.

1684. Károly lotharingiai herceg Pestre, melyet felgyújtva talált, kardvágás nélkül vonult be.


1945. A Szovjetunió ajándékaként 250 tehergépkocsit, 18 ezer tonna gabonát, 1400 tonna húst, 900 tonna sót, 180 tonna kávét és nagymennyiségű ablaküveget kapott Budapest lakossága.


Szép Ernő / 1884. jún. 30. - 1953. okt. 2. /

Mint magányos lovast...

Mint magányos lovast az este,
Elér a bánat engemet,
Gyereksírás jön fel szívemből,
Könnyűim csöpp csengői csengenek.

Apám után szeretnék futni,
Ki a városba vezetett,
S míg a boltok közt bámészkodtam,
Elengedte egyszer a kezemet.

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kilenc plusz kilenc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 311
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com